Lutja e dikujt tjetër ne vend te Allahut të madhëruar.

Lutja e dikujt tjetër ne vend te Allahut të madhëruar.

Lutja është adhurim. Kush ia drejton lutjen dikujt tjetër ne vend te Allahut, vetëm se ka bërë shirk (idhujtari) ndaj Tij.

Kush i lutet një profeti, apo evlijaje, apo njeriut të mirë, apo engjellit, ai vetëm se i ka bërë shirk të madh Allahut, duke dale nga feja me kete veprim.

Shejh Muhamed abdul Uehabi, duke treguar për rëndësinë e teuhidit uluhije (adhurimit me njesim te Allahut), thotë: “Për çështjen e teuhidit uluhije ndodhi polemika në kohën e lashtë dhe tani.

Ky është njësimi i Allahut me veprat e robërve, siç janë lutja, shpresa, frika, frikë-respekti , kërkimi i ndihmës në vështërsi, dashuria, pendimi, zotimi, kurbani, dëshira për shpërblim, frika nga mëkatet, nënshtrimi dhe madhërimi”

(Dureru Senije 2/35)

You may also like...