Llojet e pajtimit dhe mirësia e tij

0
920

Llojet e pajtimit dhe mirësia e tij

Pajtimi është përmisimi i marrëdhënieve midis dy kundërshtarëve dhe kjo është një çështje e kërkuar në fe e nga adhurimet më të mëdha. Nga llojet e pajtimit mund të përmendim:
Pajtimin ndërmejt dy familjeve nëse ndërmejt tyre ka armiqësi dhe grindje deri në hasmëri me njëra tjetrën, siç thotë i Lartësuari në Kuran: “ Nëse dy grupe besimtarësh luftojnë ndërmjet tyre, atëherë bëni pajtimin e tyre.”
Pajtimi ndërmjet dy bashkëshortëve, duke rregulluar raportin midis tyre me anë të dy përsonave nga të afërmit e secilit prej bashkëshortëve që të bëjnë pajtimin, etj.

Shejh Salih El Fauzan
Allahu e ruajttë!