Kuptimi i drejtë i këtij ajeti:

0
706

Kuptimi i drejtë i këtij ajeti:
“ …Nuk ka bisedë të fshehtë midis tre vetave, që Ai të mos jetë i katërti; as midis pesë vetave që Ai të mos jetë i gjashti, as kur janë më pak, as kur janë më shumë, që Ai të mos jetë me ata, kudo që të ndodhen… .”
El Muxhadele: 7
Ka thënë dijetari i madh Ibn Abdulberr (368-463h.):
“ Të gjithë sahabët dhe tabi’inët, prej të cilëve është përcjellur tefsiri kanë thënë se kuptimi me këtë ajet është: Allahu është mbi Arshin (fronin) e Tij, ndërsa dituria e Tij është në çdo vend.”

Mexhmu el fetaua-Ibn Tejmije: 3/56