Këshillë drejtuar atij që nuk ka bereqet në kohë

Nje njeri nga brezat e parë të muslimanëve tha: “Sa herë që e shtoja leximin e Kuranit, më shtohej edhe bereqeti në kohë dhe vazhdoja ta shtoj leximin e tij, derisa tani lexoj dhjetë xhuze (200 fq) në ditë.”
Ibrahim ibn Abduluahid El-Makdesij (Allahu e mëshiroftë) e këshilloi nxënësin e tij Ed-Dija El-Makdesij: “Shpeshtoje leximin e Kuranit dhe kurrë mos e lë atë, sepse ajo çfarë je duke e kërkuar të lehtësohet në varësi të sasisë së Kuranit që e lexon.” Ed-Dija’ tregon: “Këtë (që ma tha ai) e kam vërejtur dhe provuar shumë herë. Sa herë që e shpeshtoja leximin e Kuranit, më lehtësohej dëgjimi dhe shkrimi i shumë haditheve. E nëse nuk lexoja, nuk më lehtësohej.”

(Dhejl Tabekat El-Hanabile, ibn Rexheb, 3/205)

You may also like...