Këshilla e shejh Albanit për të mos u angazhuar me njerëzit

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë :Shumë herë më pyesin se çfarë mendoj për filanin apo për fistekun.
Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!):
Unë e këshilloj pyetësin:
O vëllai im, çfarë kërkon prej Zejdit, Bekrit dhe Amrit?
Përqëndrohu (në këtë fe) ashtu siç je udhëruar dhe mëso dijen (e saktë).
Ngase kjo dije do të bëj të dallosh të mirin nga i keqi dhe gabimtarin nga i drejti.

“Silsiletul ehadithi es sahihah”

You may also like...