KATËR PREMTIME MADHËSHTORE NGA ZOTI I BOTËVE!

KATËR PREMTIME MADHËSHTORE NGA ZOTI I BOTËVE!

1) “Nëse jeni falënderues, do t’ua shtojmë (të mirat)”.

2) “Më përkujtoni (përmendni) Mua, që Unë t’ju kujtoj (me çdo gjë që ju nevojitet)”.

3) “M’u lutni Mua, se do t’ju përgjigjem”.

4) “Allahu nuk do t’i ndëshkojë njerëzit, përderisa ata i kërkojnë falje (Atij)”.

Referencat:
Sure Ibrahim, ajeti 7
Sure Bekare, ajeti 152
Sure Gafir, ajeti 6
Sure Enfal, ajeti 23

You may also like...