Kater premtime madheshtore nga Zoti Madherishem

0
2167

KATËR PREMTIME MADHËSHTORE NGA ZOTI I BOTËVE!

“Nëse jeni falënderues, do t’ua shtojmë (të mirat)”.

“Më përkujtoni (përmendni) Mua, që Unë t’ju kujtoj (me çdo gjë që ju nevojitet)”.

“M’u lutni Mua, se do t’ju përgjigjem”.

“Allahu nuk do t’i ndëshkojë njerëzit, përderisa ata i kërkojnë falje (Atij)”.

Referencat:Sure Ibrahim, ajeti 7 Sure Bekare, ajeti 152 Sure Gafir, ajeti 6 Sure Enfal, ajeti 23