Ilaçi Kur’anor që shëron xhelozinë!

0
2918

Meditime Kur’anore!

Ilaçi Kur’anor për hasedin (xhelozinë)!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë;

” Dhe mos ia ngul sytë bukurisë së kësaj jete me të cilën i bëmë të kënaqen disa prej tyre (mosbesimtarë), e për t’i sprovuar me të.”
(Ta’ha; 131).

Ajo që më së shumti e shton xhelozinë është shikimi i shpeshtë dhe i vazhdueshëm në gjërat që Allahu i ka begatuar robërit e Tij, qoftë begatia e pasurisë, fëmijëve, etj
Allahu ia ndaloi një shikim të tillë edhe të dërguarit të Tij, Muhamedit, salallahu alejhi ue selem, dhe ky njëherit është udhëzim i cili shëron dhe largon xhelozinë mes robërve të Allahut

Muhamed Beshir el Ibrahimij
El A’mal el Kamileh; 1/354
Suad Shabani