Gjykimi i lajmërimit të martesës:

0
756

Gjykimi i lajmërimit të martesës:

Është detyrë, sepse Profeti alejhi selam ka thënë: “Lajmëroni martesën!” (Ahmedi dhe e saktësoi Albani).

Ndër dobitë e lajmërimit të martesës janë:

1. Ftesa e njerëzve në të.

2. Lajmërimi është shenjë dalluese ndërmjet martesës së vërtetë dhe martesës së pavërtetë.

3. Lajmërimi shërben edhe për njohjen më me hollësi të dy partnerëve nga ana e njerëzve.

(Marrë nga libri: “ Mudhekeratu fikhi”, shejh El Uthejmini,