Frika që ju sjell shejtani

Imam Ibën Tejmije komentoi ajetin “Shejtani ju sugjeron që t’ua keni frikën aleatëve të tij. Pra, mos ua keni frikën atyre, por më kini frikë Mua, nëse jeni besimtarë”:

“Ky ajet provon se Shejtani i bën aleatët e tij burim frike dhe i nxit njerëzit t’ua kenë frikën atyre.

Po ashtu, ky ajet tregon se s’është e lejueshme për një besimtar të ketë frikë nga aleatët e Shejtanit dhe ai s’bën t’u frikësohet njerëzve, meqë u tha:

‘Pra, mos i keni frikë njerëzit, por më kini frikë Mua …’ (el-Ma’ideh, 44).

Pra, ne jemi urdhëruar t’i frikësohemi Allahut dhe na është ndaluar t’u frikësohemi aleatëve të Shejtanit.

Allahu tha: ‘… ktheni fytyrat drejt saj (kibles) që njerëzit të mos kenë argument kundër jush, përveç atyre që janë zullumqarë.

Por, mos kini frikë prej tyre, por më kini frikë Mua (el-Bekare, 150).
Domethënë, Ai e ndaloi frikën ndaj keqbërësit dhe na urdhëroi për frikë ndaj Tij”.

Autor: Imam Ibën Tejmijeh

Burimi: (Mexhmu el-Fetawa, 1/77-78)

Read Previous

Çfarë do të thotë fjala Allah?

Read Next

3 hadithe që tregojnë se si duhet të lutesh dhe Allahu ta pranojë atë