Është çudi me gjendjen e njerëzve:

Është çudi me gjendjen e njerëzve:
Vajtojnë aq shumë për prishjet në shtëpi!
Vajtojnë për vdekjen e të afërmve dhe për të kaluarën!
Ankohen për furnizim të paktë, ankohen ndaj kohës e njerëzve!
Ankohen për vështirësi të ndryshme të jetës!

Në të njëjtën kohë, e shohin se si po mundohen të shkatërrohet islami!
Feja po lihet anash!
E keqja po shtohet nga viti në vit!
Shfaqja e risive në fe në forme të vazhdueshme!
Mëkatet e shumta!

Për çudi, pothuajse nuk pash dikë që ka vuajtuar për fenë e vet!
As që ka qarë për vitet që po i ikin!
Dhe as që është ndier keq për shkujdesjen e kaluar ndër vitesh!

Mendoj që, kjo nuk ndodh për asgjë tjetër
por vetëm për shkak se njerëzve nuk po u interesojnë aq shumë mësimet e fesë
dhe rritja e dynjasë në sytë e tyre!

?Ibnul-Muflih el-Hanbelij në El-Adabush-Sher’ijeh 3/240

You may also like...