Engjëjt kërkojnë falje për besimtarin

0
312

Halef ibën Hisham thotë: shkova tek Selim ibën Isa që të lexoj Kur’an.
Fillova të lexoj para tij derisa arrita tek fjala e Allahut:”..
(melaiket) kërkojnë falje për besimtarët…”(el Gafir, 7) e ai filloi të qajë shumë, pastaj më tha mua:
O Halef, a po e sheh çfarë të drejte të madhe ka besimtari?
Melaiket kërkojnë falje për të përderisa ai është duke fjetur në krevatin e tij”.

Nga libri: Vefejatul a’jan 2/242.