Durimi është gjysma e besimit.”

0
1677

Ibn Mes’udi (radijallahu anhu) ka thënë:
“Siguria (jekini) është i gjithë besimi, ndërsa durimi është gjysma e besimit.”

Thotë Ibn Haxheri pasi e saktëson etherin:
“Qëllimi i Ibn Mes’udit (radijallahu anhu) është se siguria, apo të qenit i bindur, është baza e besimit. Kështu nëse zemra është e sigurtë të gjitha gjymtyrët rendin ta takojnë Allahun me vepra sa më të mira.
Aq sa Sufjan eth Theurij ka thënë:
‘Sikur siguria të zinte vend në zemër ashtu siç duhet ajo do të fluturonte e përmalluar për Xhennetin, në arrati prej Zjarrit!’.”

“Fet’hul barij” fq.63.