Dobi nga shkenca e hadithit

0
619

Dobi nga shkenca e hadithit

Muslimi ishte nxёnёs i Buhariut
Buhariu ishte nxёnёs i Ahmedit
Ahmedi ishte nxёnёs i Shafijut
Shafiju ishte nxёnёs i Malikut
Maliku ishte nxёnёs i Nafi’it
Nafi ishte nxёnёs i El A’raxh
El A’raxh ishte nxёnёs i Ebu Hurejres

Ebu Hurejra ishte nxёnёs i Profetit alejhi selam