Dijetari duhet të ketë për qëllim në mësimin e njerëzve këto çështje:

0
712

Dijetari duhet të ketë për qëllim në mësimin e njerëzve këto çështje:
– Fytyrën e Allahut (sinqeritetin)
– Përhapjen e diturisë
– Ruajtjen gjallë të Fesë
– Jetëgjatësia dhe triumfi i të vërtetës mbi të kotën
– Vazhdimësia e mirësisë tek njerëzit, me anë të shtimit të dijetarëve
– Përfitimi i shpërblimeve nga Allahu
– Përfshirja e tij në zinxhirin përcjellës të Fesë, nga Profeti alejhi selam e deri tek ai
– Përfshirja e tij në masën e madhe të atyre njerëzve të mirë që mësuan dhe përcollën Fenë e Allahut të lartësuar.

Dijetari I madh: Ibn Xhemea El-Kenani në librin e tij: “ Tedhkiratu es-semi ue elmutekelim”