Dhjetë ditët më të mira në këtë botë

0
786

Dhjetë ditët më të mira të dynjasë (1)

Allahu Madhëruar thotë: “Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët”. El-Fexhr, 1-2.

“dhjetë netët” janë dhjetë të muajit dhulhixhe. Kjo është fjala e Ibën Abasit, Ibën ez-Zubejrit, Muxhahidit etj.

Et-Taberij dhe Esh-Sheukani thonë: Kjo është fjala e shumicës.

Ibën Kethiri (Allahu e mëshiroftë!) në tefsirin e tij thotë: “Kjo është e sakta”.

Allahu Madhëruar thotë: “dhe të përmendin Emrin e Allahut në ditët e caktuara mbi kafshët (për kurban), të cilat ua ka dhuruar Ai”. El-Haxh, 28.

Shumica e dijetarëve, prej tyre Ibën Umeri dhe Ibën Abasi, janë të mendimit se “ditët e caktuara” janë dhjetë ditët e dhulhixhes.

Transmetohet nga Xhabiri radijAllahu anhu se: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ditët më të mira të dynjasë janë dhjetë (pra, dhjetë ditët e dhulhixhes)”.

El-Bezari dhe Ebu Jala. E ka saktësuar shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Sahihu et-tergib”.