Cilat janë mirësitë më të mëdha?

Cilat janë mirësitë më të mëdha?

Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë- ka thenë:
“Heshtja pa lexuar, pa përmendur Allahun, pa lutje nuk është adhurim. As nuk je i urdhëruar për të, por kjo i hap derën vesveseve. Angazhimi me përmendjen e Allahut është më i mirë se heshtja, dhe leximi i Kur’anit është prej mirësive më të mëdha.”

Fetaua el kubra:2/298

You may also like...