Pyetje dhe pergjigje rreth Kuranit qe duhet ti dini.

0
378

1. Cila është sureja e 60 sipas rënditjes në Mus’haf?

– Sureja el Mumtehine.

2. Nga i cili vend ishin banorët e Hendeqeve që janë cekur në Kuran?

– Jemeni.

3. Cila sure sqaron përparësit e burrave ndaj grave (në forcë, etj) dhe tregon obligimet që i kemi ndaj grave dhe jetimave?

– Sureja Nisa.

4. Në Kuran në një sure është përmendur emri i Allahut(Allah) 73 herë?

– Sureja Enfal.

5. Në një ajet të vetëm në Kuran Allahu i ndau njerëzit në tre grupe?

– Ajeti 7 i sures el Fatiha.
Njerëzit në tre grupe;
Besimtarë (musliman), Jehudi dhe Krishterë.

6. Dy sure janë emëruar edhe si mbrojtëset nga nifaku?

– Sureja el Kafirun dhe el Ihlas.

7. Në cilën sure rrëfehet për pronarët e kopshtit?

– Sa herë është përmendur Inxhli në Kuran?

– 12 herë.

8. Sa herë është përmendur në Kuran fjala i miri dhe i keqi?

– 7 herë (pra dytë nga 7 herë).

9. Cilën sure ishte duke e lexuar sahabiu Usejid Ibn Hudajr dhe melaiket zbritën nga qielli për ta dëgjuar leximin e tij?

– Suren el Bekare.

10. Kush është përmendur në Kuran më shpesh, dënimi apo shpërblimi?

– Dënimi është përmendur 264herë kurse shpërblimi 16 herë.

Nga arabishtja;
Suad Shabani