Çduhet të bësh kur nuk ke mundësi të shkosh në Haxh

“Kush s’ka mundësi të ndalet ne Arafat, le të ndalet tek kufijte e Allahut që i dinë.

Kush s’ka mundësi të flejë në Muzdelife, le të flejë duke iu nënshtruar Allahut që ta afrojë.

Kush s’ka mundësi për therrjen e kurbanit ne Mina, le ta therrë epshin e vet që të arrijë nimetet.

Dhe kush s’ka mundësi që të arrijë tek Shtëpia (Qabja), le t’ia mësyjë Zotit të Shtëpisë, sepse Ai sigurisht është më afër tij se damari i qafës”.

Ibën Rexhebi
rahimehullah
Letaiful Mearif
fq.633

You may also like...