Begatitë dhe dobitë e shiut.

0
1705

Begatitë dhe dobitë e shiut.

Njerëzit pinë ujë prej tij dhe u japin bagëtive dhe kafshëve të tyre për të pirë. Pemët, drithërat dhe barërat mbijnë në sajë të shiut. Asnjë qënie e gjallë nuk mund të rrijë pa ujë. Allahu i Lartësuar thotë: “Ujin e bëmë bazë të jetës së çdo qënieje. A nuk besojnë?” (El Enbija, 30)

Gjithashtu, Allahu i Madhëruar thotë: “Ai është që për ju lëshoi nga (lart) qielli ujë, që prej tij të keni për të pirë dhe të keni bimë, që në to do t’i kullotni (bagëtitë). Me atë (shiun), mbijnë, për të mirën tuaj, të lashtat, ullinjtë, hurmat, rrushtë dhe nga të gjitha frutat (e pemëve). Në këto (të mira) ka argument për një popull që vështron.” (En Nahl, 10-11)

“Ne nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëmë që të kultivohen kopshte, e drithëra që korren, dhe rritëm trungje të gjata hurmash me fruta të paluara njëra mbi tjetrën, ushqim për njerëz, dhe me të Ne e ngjallëm tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja.” (Kaf 9-11)

Allahu e ka quajtur shiun të pastër, mëshirë dhe furnizim (rrisk) ai thotë: “Allahu me atë furnizim që lëshon nga qielli, e ngjall tokën pas vdekjes së saj.” (El Xhathije, 5)