Allahu i Lartësuar i do këta njerëz

1.Allahu i do bamirësit.

Thotë Allahu i Madhëruar: “Me të vërtetë Allahu i do bamirësit.” (Bekare, 195)

Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Allahu është Bamirës dhe e do bamirësinë.” (Sahih el-xhami es-sagir [1824]). Bamirësia është thelbi i besimit, i shpi