Ai që e bën këtë vepër i plotesohet duaja

0
2072

Lexuesi i gjithë Kuranit ka një dua të pranuar!

Sahabiu i nderuar, Enes bin Malik (Allahu qoftë i kënaqur me të), kur e lexonte gjithë Kuranin (hatme), i mblidhte gjithë familjen e tij dhe bënte dua për ta.

Thoshte:- Ai që e bën hatme Kuranin ka një dua të pranuar!

I biri i Imam Ahmedit, Salihu, tregon se Imam Ahmedi e bënte hatme Kuranin (përfundonte leximin) çdo të xhuma mbas ikindie.

Ai i mblidhte të gjithë fëmijët e tij dhe bënte dua për ta!

Shejh Meshhur Hasen.