A mund ti lutesh një njeriu të mirë që ka ndërruar jetë?

0
1250

Çfarë gjykimi ka fetarisht t’i drejtohesh me lutje në rast vështirësish dikujt tjetër përveç Allahut, ndonjë njeriu të mirë i cili ka ndërruar jetë, duke menduar se ata ndërmjetësojnë tek Allahu dhe të afrojnë tek Ai?

Lutja drejtuar të vdekurve, cilëtdo qofshin; profetë apo njerëz të mirë është shirk i madh dhe nuk lejohet. Ata nuk i dëgjojnë lutjet e nevojtarëve, por edhe sikur t’i dëgjonin ato, nuk do ishin në gjendje t’u përgjigjeshin kërkesave të tyre apo t’ju sillnin dobi. Kjo, pasi me vdekjen e tyre, çështja e tyre ka mbaruar dhe nuk janë më në gjendje t’i bëjnë dëm apo dobi as veteve të tyre. Shembujt të këtij lloji të shirkut janë të shumta. E tillë është lutja e atyre të cilët kur ndodhen në vështirësi apo kur janë sëmurë, thonë: ‘Ndihmë o Filan! Na ndihmoftë baba Filani, apo shenjtor Fisteku’.
I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush vdes duke lutur (adhuruar) dikë tjetër përveç Allahut do të hyjë në zjarr.”

E transmeton Buhariu.

Edmond Ajdini