A duhet ti lutesh të vdekurit?

0
633

Kush i lutet nje njeriu te gjalli, per cfare ai ka mundesi te te ndihmoje, p. sh: O filan me jep ushqim, me jep uje etj., kjo eshte e lejuar dhe nuk ka asnje problem ne te, ndersa kush i lutet nje te vdekuri apo dikujt tjeter qe nuk eshte prezent, atehere ky eshte shirk (idhujtari), sepse as i vdekuri dhe as i gjalli joprezent nuk mund t’i pergjigjet kerkeses tende.

Lutja drejtuar te vdekurit tregon se lutesi mendon dhe beson se ky i vdekur ka pushtet dhe mundesi per te ndryshuar ceshtjet ne univers, prandaj ne nje rast te tille, lutesi gjykohet si idhujtar.

Shejh el Uthejmin – Allahu e meshirofte – ne: ” Sherh theletu el usul”

facebook