9 kushtet që të pranohet namazi

Cilat janë kriteret që duhet të plotësohen për të qenë namazi i pranuar?
Përgjigjja:
1. Ai që falet duhet të jetë musliman
2. Të jetë i saktë mendërisht
3. Të jetë i rritur dhe i aftë të kuptojë
4. Duhet të ketë hyrë koha e namazit
5. Të largojë çdo papastërti nga trupi, rrobat dhe vendi i faljes
6. Të jetë i pastër (me abdes)
7. Të mbulojë auretin (pjesët e trupit që duhen mbuluar)
8. Të drejtohet nga Kibla (Qabja)
9. Të bëj nijet faljen e namazit

You may also like...