9 kushtet që duhet të plotesosh që të falesh namazin

Kushtet e namazit
1. Islami
2. Logjika
3. Aftësia dalluese e të mirës nga e keqja
4. Hyrja e kohës
5. Mbulimi i pjesëve trupore detyruese
6. Pastërtia (abdesi ose gusli)
7. Largimi i papastërtive
8. Drejtimi nga kibla
9. Nijeti
Këto janë ato kushte që duhet të plotësohen përpara se muslimani/a të fillojë namazin

You may also like...