9 këshilla ne Suren El Huxhurat

9 KËSHILLA NË SUREN EL HUXHURAT NE LIDHJE ME BASHKËPUNIMIN ME NJERËZIT!

1- Sigurohuni mirë.
2- Pajtojini ata.
3- Jini të drejtë.
4- Të mos tallet.
5- Të mos përqesh.
6- Mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape.
7- Largoni shumë dyshime.
8- Mos e spiunoni (mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri-tjetrit).
9- Mos përgojoni njëri-tjetrin.

Për më shumë kthehuni dhe lexojeni këtë sure madhështore dhe të gjitha suret e Kuranit janë madhështore.

You may also like...