9 këshilla ne Suren El Huxhurat

0
573

9 KËSHILLA NË SUREN EL HUXHURAT NE LIDHJE ME BASHKËPUNIMIN ME NJERËZIT!

1- Sigurohuni mirë.

2- Pajtojini ata.

3- Jini të drejtë.

4- Të mos tallet.

5- Të mos përqesh.

6- Mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape.

7- Largoni shumë dyshime.

8- Mos e spiunoni (mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri-tjetrit).

9- Mos përgojoni njëri-tjetrin.

Për më shumë kthehuni dhe lexojeni këtë sure madhështore dhe të gjitha suret e Kuranit janë madhështore.