8 rregullat kur merr abdes

1. Të thuash Bismilah.
2. Larja e duarve.
3. Futja e ujit në gojë dhe hundë.
4. Larja e fytyrës.
5. Larja e duarve deri në bërryla.
6. Fërkimi i kokës dhe i veshëve me duar të lagura
7. Larja e këmbëve deri te zogu i këmbës.
8. Pas abdesit të thuhet duaja:
“Esh’hedu en lailahe il-lAllah vahde la sherike leh we esh’hedu ene Muhameden Abduhu we Resuluhu. Allahume ixhalni mine tevabine vexhalni minel mutetahirine”.

Shejh AbdulAziz ibn Muhamed Es-Sed’han
Suad Shabani

You may also like...