8 rregullat kur merr abdes

0
1322

1. Të thuash Bismilah.

2. Larja e duarve.

3. Futja e ujit në gojë dhe hundë.

4. Larja e fytyrës.

5. Larja e duarve deri në bërryla.

6. Fërkimi i kokës dhe i veshëve me duar të lagura

7. Larja e këmbëve deri te zogu i këmbës.

8. Pas abdesit të thuhet duaja:
“Esh’hedu en lailahe il-lAllah vahde la sherike leh we esh’hedu ene Muhameden Abduhu we Resuluhu. Allahume ixhalni mine tevabine vexhalni minel mutetahirine”.

Shejh AbdulAziz ibn Muhamed Es-Sed’han
Suad Shabani