6 Të mira që perfiton nga shoqëria me njerëzit e mirë.

0
1213

Ibën El-Kajjim thotë:

“Shoqëria me njerëzit e mirë të transferon nga gjashtë gjëra në gjashtë të tjera:

1. Nga dyshimi në siguri,

2. Nga syefaqësia në përkushtim,

3. Nga shkujdesja në kujtim,

4. Nga dëshira për dynjanë drejt dëshirës për ahiretin,

5. Nga mëndjemadhësia në thjeshtësi

6. Dhe nga nga qëllimi i keq, tek këshilla.”