6 Të mira që fiton nga shoqëria me njerëzit e mirë.

namaze

Ibën El-Kajjim thotë:

“Shoqëria me njerëzit e mirë të transferon nga gjashtë gjëra në gjashtë të tjera:

1. Nga dyshimi në siguri,

2. Nga syefaqësia në përkushtim,

3. Nga shkujdesja në kujtim,

4. Nga dëshira për dynjanë drejt dëshirës për ahiretin,

5. Nga mëndjemadhësia në thjeshtësi

6. Dhe nga nga qëllimi i keq, tek këshilla.”

You may also like...