6 bazat e muslimanit

Sehl Et-Tusterij (Allahu e mëshiroftë) ka thene:
“Bazat tona (të muslimanëve) janë gjashtë:
1. Të kapurit fort pas Kuranit dhe Sunetit
2. Ngrënia e gjërave të lejuara (hallall)
3. Mosdëmtimi i të tjerëve
4. Largimi nga mëkatet
5. Pendimi
6. Dhënia e të drejtave atyre që u takojnë ato.”

(Hiljetu El-Evlija’, 1/10)

You may also like...