5 librat që zbriti Allahu

Cilat janë Librat e reveluar (shpallur) nga Allahu dhe kujt profeti i zbritën?
Përgjigjja:
1. Teurati, i cili i zbriti Musait (Paqja qoftë mbi të!).
2. Ungjilli, i cili i zbriti Isait (Paqja qoftë mbi të!).
3. Zeburi, i cili i zbriti Daudit (Paqja qoftë mbi të!).
4. Fletushkat, të cilat i zbritën Ibrahimit dhe Musait (Paqja qoftë mbi ta!).
5. Kurani famëmadh, i cili i zbriti Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!).

You may also like...