42 Shkaqet qe e dergojne njeriun drejt Xhehenemit

Shkaqet e hyrjes në Xhehenem, janë;

1. Shirku (idhujtaria), shkaku kryesorë i cili e fut njeriun përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit.
2. Mosfalja e namazit.
3. Vetëvrasja.
4. Mosdhënia e zekatit.
5. Mosrespektimi i prindërve.
6. Ngrënia e kamatës.
7. Ngrënia e pasurisë së jetimit padrejtësishtë ose me dhunë.
8. Gënjeshtra për pejgamberin alejhi selam.
9. Mosagjërimi ramazanit pa ndonjë arsye tê justifikuar nga sheriati islam.
10. Kryerja e imoralitetit(zinasë).
11. Moskryerja e haxhit duke i pasur mundësit e kryerjes.
12. Pirja e alkoolit.
13. Mendjemadhësia.
14. Vetëpëlqimi.
15. Vetëmburrja.
16. Lavdërimi i vetvetes para të tjerëve.
17. Vetëmashtrimi.
18. Dëshmia e rrejshme.
19. Shpifja ndaj grave të ndershme.
20. Marrja e pasurisë së njerëzve në mënyrë mizore(padrejtësishtë).
21. Vjedhja.
22. Betimi i rrejshëm.
23. Ata që i bëjnë dëme njerëzve në rrugë.
24. Gënjeshtra.
25. Mbytja e dikujt pa hak.
26. Gjykatësi i keq.
27. Kryetari zullumqarë.
28. Dejuzi (ai i cili e sheh imoralitetin në shtëpinê e tij dhe heshtë).
29. Ngrënia e vakëfit, pasurisë së muslimanëve pa hak.
30. Femrat të cilat i përngjajnë meshkujve(në veshje,etj).
31. Ngrënia e coftinave.
32. Ngrënia e mishit të derrit.
33. Mosruajtja nga spërkatja e teshave apo trupit gjatë urinimit.
34. Syefaqësia.
35. Mashtrimi apo tradhtia.
36. Fshehja e diturisë.
37. Marrja e diturisë për dunja(për të fituar para dhe post) e jo për Allah.
38. Kryerja e mardhënieve seksuale gjatë periudhës së menstruacioneve.
39. Kryerja e mardhënieve seksuale në zonen anale.
40. Mohuesi i Kaderit.
41. Mallkuesi.
42. Shkuarja dhe besimi i fjalëve të fallxhorëve apo sihribazêve.

Suad Shabani.

You may also like...