4 vepra që nëse i bëni mund t` ju dërgojnë në xhehenem

Një dijetar ka thënë: Katër gjëra të frikësojnë për një përfundim të keq:
1. Nënvlerësimi i namazit.
2. Mosrespektimi i prindërve.
3. Pirja e alkoolit.
4. Lëndimi i muslimanëve
.
Dr. Salih Sindi, Allahu e ruajtë.

You may also like...