4 kushtet për të qenë ezani i rregullt:

Kushtet për të qenë ezani i rregullt:
1. Të jetë i rradhitur
2. Të mos ndërpritet gjatë
3. Të mos shqiptohet gabim sa të ndryshojë kuptimin e fjalëve.
4. Shprehjet të thuhen aq herë sa është përmendur në Sunet

Kushtet e muezinit të mirë:
1. Të jetë mashkull
2. Të jetë musliman
3. Të jetë i logjikshëm
4. Të jetë dallues (i të saktës nga e gabuara)
5. Të jetë vetëm një person që thërret ezanin
6. Të jetë i drejtë

You may also like...