4 kushtet për të qenë ezani i rregullt:

0
1043

Kushtet për të qenë ezani i rregullt:

1. Të jetë i rradhitur

2. Të mos ndërpritet gjatë

3. Të mos shqiptohet gabim sa të ndryshojë kuptimin e fjalëve.
4. Shprehjet të thuhen aq herë sa është përmendur në Sunet

Kushtet e muezinit të mirë:

1. Të jetë mashkull

2. Të jetë musliman

3. Të jetë i logjikshëm

4. Të jetë dallues (i të saktës nga e gabuara)

5. Të jetë vetëm një person që thërret ezanin

6. Të jetë i drejtë