4 gjëra që sjellin mjerimin

Katër gjëra që sjellin mjerimin

“Është thënë: “Katër gjëra sjellin mjerimin:
1. Syri që nuk loton
2. Zemra e ngurtë
3. Kryerja e vazhdueshme e mëkateve
4. Lakmia ndaj jetës së kësaj bote.”

(Durerul-Hikem, Eth-The’alibij, 20)

Read Previous

Madhësia e krijimit të enjëllit Xhibril

Read Next

Më i miri është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve