30 shenjat e hipokritëve

0
1580

1. Janë falls në thëniet e tyre dhe gënjejnë.

2. Tradhëtojnë.

3. Tregojnë mosbindje dhe dëshirojnë të debatojnë.

4. Thyejn premtimin.

5. Janë dembel në adhurim.

6. I bëjnë veprat për tu dukur.

7. I mungon të përkujtuarit e fesë.

8. Nguten në falje.

9. Shajnë ata të cilët bëjnë vepra të mira nga besimtarët dhe të drejtët.

10. Tallen me Kur’anin, sunnetin dhe të Dërguarin e Allahut.

11. Bëjnë betime për tu mbrojtur.

12. Urrejnë të shpenzojnë diç për hir të Allahut.

13. Dezertojnë dhe i lëjnë në baltë muslimanët.

14. Krijojnë zhurma fallse duke bërë fitne.

15. Gjejnë gabime në vendimet e Allahut.

16. Çnderojnë të drejtët.

17. Qëndrojnë larg nga faljet me xhemat.

18. Shkaktojnë fesat ndërsa thonë se duan të vendosin paqen.

19. Sjellja e jashtme e tyre është në kontradiktë me atë që kanë në zemër.

20. I frikësohen ngjarjeve të pakëndshme, incidenteve dhe ngjarjeve.

21. Përdor shfajsime fallse.

22. Urdhërojnë për kah e keqja dhe pengojnë nga e mira.

23. Janë dorështrënguar.

24. E harrojnë Allahun.

25. Mohojnë premtimin e Allahut dhe të dërguarit të tij.

26. Shqetësohen për pamjen e jashtme dhe neglizhojnë të brendshmën.

27. Janë elokuent, oratorë, mbajnë ligjërata të gjata etj..

28. I mungon të kuptuarit e fesë.

29. Nuk bëjnë gjynahe para syve të njerëzve por tregohen të vyeshëm në kryerjen fshehurazi të gjynaheve.

30. Gëzohen për ndonjë fatkeqësi që bie ndër besimtarë dhe trishtohen kur ata gëzohen dhe kënaqen.