3 mëkatet e mëdha

0
417

Ibën Tejmije,- Allahu e mëshiroftë!,- ka thënë:

“Mëkatet më të mëdha janë tre;

1. Mohimi (kufri).

2. Vrasja e njeriut pa të drejtë dhe

3. Kurvëria.

Ashtu siç i ka renditur ato Allahu i Madhëruar në Fjalën e Tij:

“Edhe ata që përveç Allahut, nuk lusin ndonjë zot tjetër dhe nuk e vrasin njeriun që e ka ndaluar Allahu vrasjen e tij, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë kurvëri…”
[El Furkan: 68]”

“Mexhmu’u El Fetaua”: 9/428.