3 këshilla se si këshilloheshin njerëzit e mirë

0
174

Transmetohet se Ibën ‘Auni, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Njerëzit e mirë, kur takoheshin mes veti, e këshillonin njëri-tjetrin për tri çështje, e nëse nuk shiheshin kohë të gjatë i shkruanin njëri-tjetrit:

– Kush punon për Ahiret, atij Allahu ia plotëson çështjen e Dynjasë;

– kush e përmirëson lidhjen me Allahun, atij Allahu ia përmirëson lidhjet me njerëzit;

– kush i përmirëson veprat e veta të fshehta, atij Allahu ia përmirëson ato të dukshmet.”

elMusannef, 7/162.