3 dobitë e atij që përkujton vdekjen

Kanë thënë dijetarët:
Ai i cili e përkujton vdekjen përfiton tre dobi:
– pendohet shpejt pas mëkatit të kryer
– ndjen kënaqësi në zemër
– ka zell dhe dëshirë për adhurim të Allahut
Ndërsa ai i cili nuk e përkujton vdekjen përfiton tre dëme:
– neglizhon pendimin dhe e vonon atë
– ndjen varfëri në zemër
– është dembel dhe neglizhent në adhurimin e Allahut

You may also like...