2 rrugë se si të bëhesh i sinqertë me Zotin tënd?

Si të bëhesh i sinqertë me Zotin tënd?

Thotë Ibn El-Kajim – Allahu e mëshiroftë:

“ Nëse kërkon sinqeritetin për veten tënde atëherë:

Së pari there lakminë me thikën e shpërfilljes.

Së dyti shpërfille lavdërimin që të bëjnë njerëzit siç e shpërfillin këtë botë të përmalluarit për jetën tjetër.

You may also like...