12 cilēsitē e gruas së mirë, janë:

0
2911

Cilēsitē e gruas së mirë, janë:

1. Të ndjehet i lumtur burri i saj kur e shikon atë.

2. T’i bindet burrit të saj, nëse ai e urdhēron të veprojë gjëra ka urdhēruar Allahu.

3. E don burrin e saj edhe nëse ai nuk ēshtē i pasur apo nuk është i bukur.

4. E ruan nderin e saj, kur burri i saj nuk ēshtē në shtëpi apo ēshtē larg saj.

5. E ruan pasurin e burrit të saj, kur burri i saj nuk është në shtëpi apo ēshtē larg saj.

6. Nuk e pranon në shtëpi askē pa lejen dhe pëlqimin e burrit të saj.

7. T’i ndihmoj dhe ta përkrah burrin saj në gjëra që e kënaqin Allahun.

8. Mos të agjërojë(agjërim vullnetarë) pa lejen e burrit të saj.

9. Të jetë falënderuese dhe mirënjohse ndaj të burrit të saj.

10. Nuk ia përhap të metat, dobësitē, fshehtēsitë e burrit të saj.

11. I nderon dhe respekton prindërit e burrit të saj.

12. Kujdeset dhe sillet mirë me prindērit e burrit të saj, kur ai nuk ēshtē prezent apo është larg saj.

Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, ka thënë:
” Nuk ka obligim më të madh për gruan muslimane pas nënshtrimit ndaj Allahut dhe Pejgamberit alejhi selam sesa respekti dhe obligmet e saja ndaj burrit të saj.
Mexhmu’ul Fetaua: 32/275).
Suad B. Shabani