Tre veta, Zoti nuk do ti shikojë në Ditën e Gjykimit

0
3068

I Dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Tre veta, Allahu i Lartësuar nuk do ti shikojë në Ditën e Gjykimit: të pabindurin ndaj prindërve, gruan që krahasohet me burra dhe personin e pandjeshëm (që nuk ka xhelozi ndaj familjes).”

Shpjegimi i hadithit:

Es-Sujuti ka thënë:

“…gruan që krahasohet me burra…” – Është për qëllim, gruaja që u përngjan burrave në veshje dhe dukje. Megjithatë është gjë e mirë që dituria dhe mendimet e saj të jenë si të burrave.

“…personin e pandjeshëm…” – Është për qëllim, ai i cili nuk është xheloz ndaj familjes së tij. Është thënë se shprehja e përdorur në këtë hadith, rrjedh nga gjuha siriane (e vjetër) e cila më vonë është arabizuar.”

Es-Sindij ka thënë:

“…të pabindurin ndaj prindërve…” – Është për qëllim, ai është personi i cili nuk është i dëgjueshëm ndaj prindërve të tij.

Burimi: es-Sunnen (2561)