Tre sy të ndaluar për zjarrin

0
1773

sy

Tre sy të ndaluar për zjarrin !!

Nga Ebī Rejhāne (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Zjarri është i ndaluar për syrin që qanë nga frika prej Allahut, për syrin që rri zgjuar në rrugën e Allahut dhe për syrin që e ul shikimin para ndalesave të Allahut.”

(Hākimi nr. 2432 dhe tha: “Zinxhiri është i vërtetë.” Gjithashtu, Ahmedi nr. 17253 dhe Et-Taberānij në “El-Eusat” nr. 8741. Shejh Albani e vlerësuar për të vërtetë në “Es-Silsile Es-Sahīha” nr. 2232).