Si të largosh urrejtjen dhe zilinë nga zemra

0
1583

Nga një shok i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lm) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in (urrejtja/zilia) nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.”

(Nesāiu nr. 2385 dhe AbduRrezzāku nr. 7867.

Shejh Albani e ka vlerësuar si të vërtetë në “Sahihul-Xhami’” nr. 2608).

Dijetari i madh Es-Sindij në “Sherhu Sunen En-Nesāi” thotë:

“Për fjalën “uehar-in e zemrës” kanë thënë së është mashtrimi dhe vesveset e saj.

Po ashtu kanë thënë se është urrejtja/zilia.

Disa kanë thënë se është ajo që i shfaqet zemrës prej trazimit dhe ngurtësisë.”