Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

0
1267

Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

“Turpërohuni prej Allahut ashtu siç Ai e meriton që t’i turpëroheni.
I thanë: Ne i turpërohemi o i Dërguari i Allahut dhe falënderimi i takon Allahut.
Profeti tha: “Nuk është ashtu, por ai që i turpërohet Allahut ashtu siç Ai e meriton duhet të ruajë kokën dhe çfarë ka në të, të ruajë barkun dhe çfarë fut në të, të kujtojë vdekjen dhe çfarë vjen pas saj, sepse kush e do Ahiretin e lë zbukurimin e kësaj bote.
Kush i bën këto e ka ndjerë turpin ndaj Allahut ashtu siç Ai e meriton .”

Hadithin e ka konsideruar hasen shejh Albani në Sahihu Tergib nr 2638