Profecia e profetit Muhamed alejhi selam rreth kohëve të sotme

0
1864

Nga Abdullah ibën Amër (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

“Nuk do të ndodhë Kiameti derisa të vij koha kur do të ketë njerëz të cilët do të bëjnë kurvëri në rrugë, ashtu siç veprojnë gomarët.”
Thashë: “O i Dërguari i Allahut, a edhe kjo ka për të ndodhur?!” Tha: “Po, ka për të ndodhur.”

E ka përmendur Ibën Hibani në “Meuarid ed dam’en” me nr.. 1889, El Hakim,, Vëll.IV, f. 457, El Bezar,, Vëll.IV, f. 148 me nr.. 3408 etj. E ka saktësuar këtë hadith shejh El Albani (Allahu i Lartësuar e mëshiroftë!) në librin “Silsiletu el ehadithi es sahiha” me nr.. 481.