Një vepër e lehtë që të hap dyert e Xhenetit

0
2338

Ka thënë Profeti alejhi selam:
“ Çdo njëri prej jush që merr abdes mirë, apo në mënyrë të plotë dhe më pas thotë:
‘ Esh-hedu en la ilahe il-lallah ue esh-hedu ene Muhameden abduhu ue resuluhu (dëshmoj se nuk ka të adhuruar me meritë përveç Allahut dhe Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij),
do t’i hapen të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga secila derë të dëshirojë”

Muslimi, Ebu Daud, Nesaiu, Ibn Maxhe, Ahmedi dhe e saktësoi Albani.