Një lutje për tu mbrojtur nga e keqja.

0
9595

Haula Bintu Hakimi tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë:

“Kushdo që ndalet në një vend dhe thotë aty: “Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që Ai ka krijuar!” (Eudhu bi kelimatil-lahi tammati min sherri ma haleka), nuk ka për ti bërë keq asgjë, derisa të zhvendoset nga ai vënd.”

(Muslimi)