Një gabim që bëjm në namaz

0
1563

Prej gabimeve në namaz është mosdrejtimi i shpinës gjatë qëndrimit në këmbë dhe në qëndrimin mes dy sexhdeve.

Disa namazli i vëren se e mbajnë shpinën të krrusur dhe nuk e drejtojnë atë.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Allahu azze ue xhel-le nuk e shikon namazin e atij njeriu që nuk e drejton shpinën e tij mes rukusë dhe sexhdes.”

Transmeton Ahmedi dhe Taberani me zinxhir transmetimi të saktë.