Nëse do që të falen gjynahet

0
1789

Nëse do që të falen gjynahet
Nëse do që të mëshirohesh
Nëse do që të të shtohet rrizku, atëherë lexoje këtë hadith

Një nomad i tha Profetit alejhi selam: O i Dërguari i Allahut (fjalët); subhanallah, elhamdulilah, la ilahe il lallah dhe Allahu ekber, të gjitha këto janë për Allahun, por për mua çfarë ka? Profeti alejhi selam i tha: Nëse thua subhanallah, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”, nëse thua elhamdulilah, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”, nëse thua la ilahe il lallah, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”, nëse thua Allahu ekber, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”. Më pas ti thuaj: O Allah, më fal mua! E Allahu do të thotë: “ E kam bërë.”, thuaj: O Allah, më fal mua! E Allahu do të thotë: “ E kam bërë.”, thuaj: O Allah, më furnizo mua! E Allahu do të thotë: “ E kam bërë”.
Përcjell Ibn ebi Dunja, Bejhakiu dhe hadithi është gjykuar si i saktë në : “ Sahih Et tergib ue terhib”